Comité des Parents

lycee-verdun1

M. ABDALLAH MAHER

lycee-verdun3

Mme SIDANI MAHA

lycee-verdun4

M. ANKOUNI HASSAN

lycee-verdun5

M. BALLOUK ZOUHEIR

lycee-verdun7

Mme CHOUEIB SOUAD

lycee-verdun9

M. HAMDAR JIHAD

lycee-verdun11

M.KHALID TAMIM

lycee-verdun12

Mme KHATIB SAMAR